INFORMACJA

2018-01-10

UCZESTNICY PROGRAMÓW ZEWNĘTRZNEJ OCENYprzeczytaj

Szanowni Państwo -
W związku z pismem Ministerstwa Zdrowia (OZE.078.1.2018 z dnia 8 stycznia 2018 r.) zatwierdzającym wzory zaświadczeń oceniających roczny udział medycznych laboratoriów diagnostycznych w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny za 2017 r. i wzór świadectwa dotyczącego Programu Zewnętrznej Oceny w zakresie chemii klinicznej za 2017 r. oraz wejściem w życie z dniem 01.01.2018 r. przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (D. U. póz. 2394), informuję, że zaświadczenia i świadectwa za 2017 r., o których mowa w powyższym piśmie zostaną Państwu przesłane w najbliższym czasie.
Dyrektor COBJwDL
dr Barbara Przybył-Hac

NAJNOWSZE KOMUNIKATY

2018-06-07

Uczestnicy Programu Zewnętrznej Oceny w zakresie Chemii Klinicznej
Szanowni Państwo

Udostępniamy ocenę wyników programu zewnętrznej oceny z zakresu chemii klinicznej i równowagi kwasowo-zasadowej.
Prosimy o wnikliwą analizę uzyskanych ocen.

Reklamację ocen w formie pisemnej przyjmujemy do 22 czerwca 2018 r. tylko w przypadku popełnienia błędu przy wyborze metody, kodów aparatów lub odczynników. Nie przyjmujemy reklamacji ocen ze względu na błędnie wpisane wartości liczbowe.
czytaj wiecej...

2018-05-30

przeczytaj
Uczestnicy Programu Zewnętrznej Oceny w zakresie Hematologii oraz Uczestnicy Programu Hemoglobiny Glikowanej HbA1c (nowy program)
Szanowni Państwo
Szanowni Państwo
Zgodnie z zapowiedzią zawartą w liście do edycji WIOSNA 2018 dla Programu Hemoglobiny Glikowanej HbA1c (nowy program) uprzejmie informujemy, że oprogramowanie jest już gotowe i udostępniamy je Państwu w celu wprowadzenia wyników w formie elektronicznej. W związku z powyższym prosimy nie odsyłać wyników dla HbA1c w formie papierowej. Przy wprowadzaniu danych prosimy postępować zgodnie z protokołem do programu dla HbA1c umieszczonym na stronie internetowej COBJwDL w zakładce "Do pobrania".
Przypominamy, że termin odsyłania wyników HbA1c oraz wynik Szanowni Państwo
Zgodnie z zapowiedzią zawartą w liście do edycji WIOSNA 2018 dla Programu Hemoglobiny Glikowanej HbA1c (nowy program) uprzejmie informujemy, że oprogramowanie jest już gotowe i udostępniamy je Państwu w celu wprowadzenia wyników w formie elektronicznej. W związku z powyższym prosimy nie odsyłać wyników dla HbA1c w formie papierowej. Przy wprowadzaniu danych prosimy postępować zgodnie z protokołem do programu dla HbA1c umieszczonym na stronie internetowej COBJwDL w zakładce "Do pobrania".
Przypominamy, że termin odsyłania wyników HbA1c oraz wyników programu hematologicznego edycja WIOSNA 2018 mija 8 czerwca 2018 r.

Jednocześnie również przypominamy, że Firma Sysmex Polska Sp. z o.o. przekazała następujące zalecenia dotyczące sposobu wykonania kontroli jakości na analizatorach hematologicznych Sysmex:
Ze względu na zastosowaną metodę pomiarową, tj. fluorescencyjną cytometrię przepływową oraz specyfikę materiału kontrolnego, zwenątrzlaboratoryjną kontrolę jakości na analizatorach Sysmex serii XN oraz XN-L należy wykonać analizując materiał w trybie QC.
Szczególna uwaga dotycząca analizatorów serii XN: jako całkowitą liczbę leukocytów należy podać sumę parametrów WBC oraz NRBC.
W razie wątpliwości związanych z wyborem trybu QC należy się skontaktować z przedstawicielem firmy Sysmex Polska Sp. z o.o. czytaj wiecej...

2018-05-22

Uczestnicy Programu Zewnętrznej Oceny w zakresie Hematologii
Opracowanie wyników sprawdzianu hematologicznego Zima 2018 - jest już dostępne w systemie ESPD po zalogowaniu, prosimy dokonać analizy ocen wyników. Reklamacje dotyczące opracowań sprawdzianu przyjmujemy do 5 czerwca 2018 r. Reklamacje dotyczące błędów powstałych na skutek przesłania do oceny wyników podanych w niewłaściwych jednostkach pomiarowych oraz błędów pisarskich popełnianych podczas wypełniania arkuszy elektronicznych nie będą uwzględnione. Jedynie błędy wynikające z nieprawidłowo podanego aparatu będą poprawiane celem opracowania wyników we właściwej grupie. czytaj wiecej...

O nas

Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej został powołany zarządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 15 kwietnia 1997r., potwierdzone zarządzeniem z dnia 11 czerwca 2010 r.

Podstawowym zadaniem Centralnego Ośrodka są starania o poprawę wiarygodności wyników badań laboratoryjnych, między innymi przez organizację porównawczych programów sprawdzianów międzylaboratoryjnych. Oczywiście sprawdziany międzylaboratoryjne organizowano w Polsce od wielu lat. Już w latach 60-tych ubiegłego wieku prowadzono różne programy regionalne - najwcześniej w Warszawie i Łodzi, a w roku 1972 przeprowadzono pierwszy sprawdzian obejmujący 250 placówek szpitalnych z całego kraju. W roku 1975 podjęto pierwszy stały program ogólnopolski, obejmując regularnymi comiesięcznymi sprawdzianami podstawowe oznaczenia chemiczne (obecnie 27 składników) w największych, wiodących laboratoriach kraju. Może być powodem dumy, że bez żadnych przerw czy zakłóceń program ten prowadzony jest do chwili obecnej. W roku 1978 przy MZiOS została utworzona Komisja Standaryzacji i Kontroli Jakości Badań Laboratoryjnych i Mikrobiologicznych. Poprzez tą Komisję Ministerstwo przejęło podstawowe finansowanie programu sprawdzianów (koszty materiałów kontrolnych i porta pocztowego). Ponieważ Komisja nie dysponowała żadnym aparatem wykonawczym, techniczną organizację prowadzonych sprawdzianów zapewniała społecznie Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej Akademii Medycznej w Łodzi. Międzylaboratoryjne programy oceny wiarygodności ulegały stopniowej rozbudowie. W roku 1982 wprowadzono tzw. powszechny program chemiczny, którym objęto "wszystkie" polskie laboratoria (blisko 2000 placówek), a następnie programy oceny poprawności oznaczeń parametrów równowagi kwasowo-zasadowej, podstawowych parametrów hematologicznych czy koagulologicznych. Ta coraz szersza działalność przekraczała możliwości mającej zupełnie inne zadania i priorytety Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej AM. Wymusiło to powołanie w roku 1997 Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, który "z urzędu" zajął się problematyką wiarygodności wyników laboratoryjnych, w tym oczywiście organizacją sprawdzianów międzylaboratoryjnych. Zlokalizowanie Centralnego Ośrodka w Łodzi umożliwiło płynne przejęcie programów z Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej AM, bez jakichkolwiek przerw czy zakłóceń. Jednocześnie pozwoliło na dalszą rozbudowę prowadzonych programów: częstotliwości sprawdzianów, liczby uczestników, liczby ocenianych składników czy liczby równolegle wykorzystywanych materiałów kontrolnych.

Obecnie w ramach 8 programów Centralny Ośrodek prowadzi rocznie 28 różnych sprawdzianów międzylaboratoryjnych, obejmujących - najczęściej w dwóch różnych materiałach kontrolnych równolegle - ocenę od 3 do 30 różnych składników w 250 - 1800 laboratoriach. W 2016 roku oceniono blisko 760 tys. wyników oznaczeń kontrolnych z zakresu chemii klinicznej, hematologii, koagulologii, immunochemii czy markerów kardiologicznych. Niezbędna dalsza rozbudowa Centralnego Ośrodka zależy od możliwości finansowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 czerwca 2006 (Dz. U. nr 61, poz. 435), wszystkie badania laboratoryjne muszą podlegać kontroli jakości (pkt. 7.1.). Jednocześnie laboratoria są zobowiązane do udziału w programach organizowanych przez Centralny Ośrodek. Dla badań nieobjętych programami Centralnego Ośrodka laboratoria winny brać udział w innych programach krajowych lub międzynarodowych. Potencjalne potrzeby są więc bardzo duże, zarówno w sensie organizacyjnym, jak i finansowym. Udział w programach organizowanych przez Centralny Ośrodek ma jedną podstawową zaletę - jest bezpłatny, koszty pokrywa obecnie Ministerstwo Zdrowia. Centralny Ośrodek zbiera informacje o zmieniającej się popularności różnych badań laboratoryjnych, co ma umożliwić zaplanowanie racjonalnej rozbudowy realizowanych programów - oczywiście po zdobyciu odpowiednich funduszy. Aktualnie najpilniejsze wydaje się wprowadzenie programu oceny jakości wyników glikowanej hemoglobiny oraz zwiększenie częstotliwości przeprowadzanych kontroli.

Centralny Ośrodek chce pomóc wszystkim współpracującym z nim laboratoriom, przede wszystkim przez zapewnienie możliwie zindywidualizowanych informacji o rozpowszechnieniu różnych badań i metod ich oznaczania, popularności wykorzystywanej aparatury i odczynników, poprawności / wiarygodności wyników zależnie od warunków ich uzyskania. Wartość tych informacji zależy od liczby placówek współpracujących z Centralnym Ośrodkiem i od rzetelności przekazywanych danych. Dobra dwukierunkowa współpraca wszystkich placówek współpracujących z Centralnym Ośrodkiem jest niezbędnym warunkiem osiągnięcia celu ostatecznego - zapewnienie wymaganej, wysokiej wiarygodności wyników badań laboratoryjnych.